Sök

 

Boka möte
kostnadsfritt

Boka ditt möte redan idag sa hälper vi dig upptäcka vilka möjligheter du har.

 

Frågor?
Ring oss direkt

Du når oss på telefon
08 651 92 00

brev   eller skriv till oss här

10-årsregeln

Nytt lagförslag från Skatteverket - 10-årsregeln slopas

Skatteverket har den 29 november 2017 lämnat ett förslag till Finansdepartementet om s k exitbeskattning, en slags utflyttningsskatt som främst berör företagare men även ägare av värdepapper, t ex börsaktier. Om förslaget genomförs medför detta att den person som flyttar utomlands efter det att en lagändring trätt ikraft kommer att beskattas som om man hade sålt aktierna i Sverige. Detta förutsatt att den beräknade vinsten på aktierna överstiger 100 000 kronor. Ägaren till aktierna erhåller uppskov med vinstbeskattning vid utflyttning men när aktierna sedermera avyttras skall skatten erläggas i Sverige. Läs mer i Skatteverkets promemoria. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Varför ändras reglerna?

Skatteverket anser att dagens regler är alltför generösa och leder till ett skattebortfall. Vidare anser Skatteverket att den s k 10-årsregeln inte längre fyller någon nämnvärd funktion och därmed skall skrotas. De nya reglerna bedöms medföra en ökad skatteintäkt om 1 miljard kronor per år.

 

Vad blir effekten när jag flyttar utomlands och äger värdepapper?

Om du äger värdepapper med ackumulerade vinster överstigande 100 000 kronor när du flyttar utomlands så kommer du, enligt förslaget, att beskattas vid utflyttningen. Dina aktier/fonder betraktas som sålda i samband med din utflyttning från Sverige och ett uppskov medges till dess att försäljning sker. Sedvanlig skattesats i inkomstslaget kapital tillämpas, d v s 30 %. I och med dessa regler kommer sannolikt flertalet personer som flyttar utomlands att överväga att sälja sina värdepapper i Sverige inför en utflyttning för att därigenom "skatta av" innehaven och slippa utsätta sig för krångliga deklarationer och uppskovsregler.

 

Vilka tidsramar gäller?

Vid utflyttning från och med 1 januari 2020 skall de nya reglerna tillämpas vilket därmed leder till full beskattning. Vid utflyttning under 2018 och 2019 skall nuvarande regler kvarstå.

 

 

I jämförelse med andra länder är de svenska skatterna på kapitalvinster mycket höga.

 

Exempel på beskattning i Sverige/EU/OECD, kapitalvinst 50 000 kr:

 

InnehavstidSkatt SverigeSkatt OECDSkatt EU
3 månader 30 % 11 % 12 %
2 år 30 % 7 % 8 %
5 år 30 % 7 % 6 %

Källa: Aktiespararna

 

Om du väljer att pensionera dig utomlands så kan de svenska kapitalskatterna i stor utsträckning undvikas. Detta förutsätter dock att du planerar och placerar på rätt sätt för att därigenom använda regelverket på ett fördelaktigt vis.

 

10-årsregeln i praktiken

Även efter det att du har flyttat från Sverige kommer du att vara skattskyldig i Sverige för dina kapitalvinster på aktier. Detta enligt den s k 10-årsregeln som innebär att vinster beskattas i upp till tio år efter det att utflyttning skett. Skattesatsen är 30 %. Från och med 1 januari 2008 omfattas även utländska aktier.

 

Beskattning även efter utflyttning

Konsekvensen av 10-årsregeln är alltså att om du äger aktier vid utflyttningen och inom 10 år efter utflyttningen säljer aktierna så är vinsten vid försäljningen skattepliktig i Sverige, skattesats 30 %. 10-årsregeln har i vissa skatteavtal nedsatts till färre antal år (i vissa avtal till och med noll år). I de fall då även det nya landet beskattar kapitalvinsten sker oftast avräkning från den svenska skatten för att undvika dubbelbeskattning.

 

Svensk kapitalförsäkring har flera fördelar

Ett sätt att undvika 10-årsregeln när du pensionerar dig utomlands är att istället placera dina tillgångar i en svensk kapitalförsäkring. På så vis slipper du den svenska reavinstskatten som istället ersätts av en s k schablonskatt, f n 0,447 % per år. Din skatt blir därmed 0,447 % av värdet oavsett hur mycket dina aktier stiger. En ytterligare fördel är att du slipper deklarera årliga K-bilagor när du sålt aktier. Det enda som deklareras är värdet på din försäkring vid årsskiftet. Inom ramen för kapitalförsäkringen kan du placera helt fritt i aktier, fonder, obligationer mm. Nackdelen med kapitalförsäkringen är att schablonskatten tas ut även om din placering minskar i värde. Dessutom accepterar vissa länder inte en svensk kapitalförsäkring utan "ser igenom" försäkringen och vill därmed beskatta de transaktioner som sker.

 

Utländsk kapitalförsäkring ännu bättre

Genom att placera förmögenheten i en utländsk kapitalförsäkring slipper du även den svenska schablonskatten. Detta eftersom både du och försäkringsbolaget har hemvist utomlands. Detta förutsätter att du är begränsat skattskyldig i Sverige och att försäkringsbolaget inte har fast driftställe i Sverige. Genom denna, fullt lagliga, metod undviker du:

 

  • 10-årsregeln
  • svensk reavinstskatt
  • svensk schablonskatt
  • svensk deklaration

 

Du kan på detta vis köpa och sälja värdepapper utan svenska skattekonsekvenser, eliminerar 10-årsregeln och slipper t o m att ta upp värdet i svensk deklaration. Observera dock att lagstiftningen i det land som du flyttar till måste beaktas och i vissa länder, t ex i Portugal, Frankrike och Spanien,  gäller speciella regler kring kapitalförsäkringar och ägande av värdepapper. Dessa regler går vi noggrannt igenom med våra kunder i samband med att planeringen kring utlandsflytten fastställs.

 

Placera i annat land

Det medför ofta fördelar att äga kapitalförsäkringen via ett tredje land. Detta då många länder beskattar vinster som remitteras till landet men låter övriga kapitalvinster förbli skattefria, exempel på sådana länder är Thailand och Malta. Vi berättar gärna mer när du väljer att konsultera oss. Läs mer om våra tjänster.

 

Att lyfta sina pensioner utomlands medför ofta att stora inkomster frigörs till låg skatt under relativt kort tid. Detta gäller speciellt om du väljer att utnyttja pensionsoptimering eller pensionsmaximering. I dessa fall bör du se till att spara delar av kapitalet inför framtiden och även för detta ändamål kan det vara fördelaktigt att använda sig av ett annat land än bosättningslandet för placeringen.

 

Kapitalförsäkring bra även för hemvändare

Om du efter ett antal år utomlands väljer att flytta tillbaka till Sverige kan du behålla din utländska kapitalförsäkring och därmed fortsätta lyfta skattefria medel, vilket är fullt tillåtet enligt det svenska regelverket.

I samband med återflyttning kommer du därmed att börja betala den årliga schablonskatten i Sverige medan reavinstskatten även fortsättningsvis är 0 % i stället för sedvanliga 30 %.

 

Investeringssparkonto, bra eller dåligt?

En ny svensk sparform, investeringssparkonto (ISK), såg dagens ljus 2012 då den efterlängtade (och redan mycket populära) sparformen lanserades i Sverige. Syftet med sparformen är att underlätta och stimulera sparande och ägande av värdepapper. Precis som i fallet med svenska kapitalförsäkringar sker årlig schablonbeskattning. Transaktionerna inom investeringssparkontot är undantagna från skatt. Läs mer om investeringssparkonto.