Sök

Skattefrågor företagare

 

Nytt lagförslag från Skatteverket

Skatteverket har den 29 november 2017 lämnat ett förslag till Finansdepartementet om s k exitbeskattning, en slags utflyttningsskatt som främst berör företagare. Om förslaget genomförs medför detta att ägare av bolag som flyttar utomlands efter det att en lagändring trätt ikraft kommer att beskattas som om ägaren av bolaget hade sålt aktierna i bolaget i Sverige. Ägaren av bolaget erhåller anstånd med vinstbeskattning vid utflyttning men när aktierna i bolaget sedermera avyttras skall skatten erläggas i Sverige. Läs mer i Skatteverkets promemoria. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

Varför föreslås ändrade regler?

Skatteverket anser att dagens regler är alltför generösa och leder till ett skattebortfall. En entreprenör som flyttar utomlands kan tillgodogöra sig kapitalet i bolaget till fördelaktig beskattning, vilket nu föreslås ändras. Vidare anser Skatteverket att den s k 10-årsregeln inte längre fyller någon nämnvärd funktion och därmed skall skrotas. De nya reglerna bedöms medföra en ökad skatteintäkt om 1 miljard kronor per år.

 

Vad blir effekten för mig som företagare?

En företagare (eller en person som äger värdepapper) som flyttar utomlands kommer enligt förslaget att beskattas vid utflyttning med upp till 62 % skatt på bolagsvärdet. Ägandet i det svenska eller utländska fåmansföretaget betraktas som avyttrat i samband med att utflyttning från Sverige sker och ett anstånd medges till dess att försäljning/utdelning sker. Om värdet på ditt företag är 10 mkr så blir skatten ca 4,8 mkr enligt sedvanliga 3:12-regler. Med dagens regler hade en utflyttning oftast resulterat i betydligt lägre skatt, i bland igen skatt alls beroende på val av bosättningsland. Regelverket är komplicerat och beror på många faktorer såsom svensk lag, utländsk lag, skatteavtal mm.

 

Vilka tidsramar gäller?

Vid utflyttning från och med 1 januari 2020 skall de nya reglerna tillämpas vilket därmed leder till full beskattning. Vid utflyttning under 2018 och 2019 skall nuvarande regler kvarstå.

 

Kritik från remissinstanser

Skatteverkets promemoria har varit ute på remiss, svarstiden löpte ut den 5 mars 2018. Kritiken är tämligen omfattande från flertalet instanser och det är, enligt vår uppfattning, ytterst tveksamt om Regeringen väljer att gå vidare med förslaget med dess nuvarande utformning.

 

Läs gärna ett urval av artiklar som bemöter det nya förslaget:

"Nya förslaget hotar den fria rörligheten" (Dagens Industri, 30/11 2017)

"Ny skatt vid utflyttning rimmar illa med fri rörlighet" (Svenskt Näringsliv, 30/11 2017)

"Utflyttningsskatt är en dålig idé" (VK, 4/12 2017)

"Ofri rörlighet inom EU" (Affärsvärlden, 6/12 2017)

"Bygg inte en Berlinmur runt Sveriges företagare" (Dagens Industri, 13/12 2017)

"Regering på skattjakt" (Smålandsposten, 13/12 2017)

"Centern vill stoppa utflyttningsskatt" (Dagens Industri, 30/1 2018)

 

Dags att sälja ditt livsverk?

 

Grattis! Det faktum att du befinner dig på vår webbsida i allmänhet och sidan som rör skattefrågor för företagare i synnerhet innebär av allt att döma att du är en framgångsrik entreprenör som äger ett eller flera lönsamma bolag och som nu börjar överväga hur ditt livsverk skall hanteras den dagen då du själv väljer att trappa ned.

 

Du har jobbat hårt i många år för att nå dit där du är idag. Du har varit mån om att göra rätt för dig och hålla nere kostnaderna i din verksamhet. Av samma skäl vill du sannolikt att skatten skall bli så fördelaktig som möjligt inom ramen för vad lagstiftningen tillåter. Det är nu dags att se över vilka alternativ som finns att tillgå när du vill tillgodogöra dig det värde som du så framgångsrikt byggt upp i ditt företag. Och vilka skattekonsekvenser detta medför.

 

Ta dig tid och läs dessa sidor noggrant, förhoppningsvis kommer det att leda till ökad insikt i de komplicerade regler som gäller företagare och skatt.

 

Om du säljer/likviderar ditt bolag utan planering så sträcker sig skatten upp till 60 %.

Med vår hjälp kan din skatt, om du avser att bo kvar i Sverige, sänkas till 25 %.

Om du överväger att flytta utomlands kan skatten, undantagsvis, elimineras helt, 0 %.

 

Trevlig läsning – och varmt välkommen att delta vid våra seminarier eller boka tid för individuellt möte!