Sök

Gynsamma skatteregler för entreprenörer utomlands

- holdingbolag inom EU skapar stora möjligheter

 

 

Förslaget om exitskatt slopas

Regeringen har den 26 mars 2018 meddelat att man inte väljer att gå vidare med Skatteverkets förslag om s k exitskatt som presenterades den 29 november 2017. Förslaget, som i korthet syftade till att beskatta företagare som flyttar utomlands, möttes av omfattande kritik från berörda remissinstanser och regeringen har nu klargjort att man anser att förslaget skulle få alltför långtgående konsekvenser, främst avseende frågor som rör generationsskiften. Man utesluter dock inte att framtida förändringar av den s k 10-årsregeln kan komma att ske. Du som är företagare och överväger att flytta utomlands det närmaste året/åren och vill tillämpa de fördelaktiga regler som fortfarande är tillåtna bör därför överväga att agera i rätt tid.

 

Utflyttning för företagare, vad säger reglerna?

Ett stort antal svenska företag ägs av 50-talister och många generationsskiften och avyttringar kommer att ske det kommande decenniet. Av de onoterade fåmansbolagen (ca 250 000) bedöms ca 50 000 företag stå inför denna typ av ägarförändring.

 

Vilka legala möjligheter finns när en företagare säljer sitt livsverk?

Om du har för avsikt att bosätta dig utomlands och vill bli begränsat skattskyldig i Sverige så får du inte längre bedriva näringsverksamhet i Sverige. Om din utflyttning skall vara fullständig måste du därmed flytta ditt företagande till utlandet. I enlighet med svenska lagregler har du rätt att bilda ett nytt bolag inom EU och överlåta ditt svenska bolag till ditt nya bolag i utlandet. Med stöd av svensk lag kan priset vid överlåtelsen ske till ditt ursprungliga ankaffningsvärde, en så kallad underprisöverlåtelse. En sådan transaktion föranleder ingen beskattning. Enligt regelverket i Sverige kan dock inte det svenska dotterbolaget behållas i Sverige, även detta indirekta innehav ger s k väsentlig anknytning till Sverige. Därmed måste dotterbolaget avvecklas inför utflyttning. Likväl kan en dylik transaktion vara väldigt fördelaktig, ur ett skattemässigt perspektiv. Om du ser till att följa reglerna och om din utflyttning från Sverige är fullständig så kommer du som utlandsbosatt i ett senare skede att kunna tillgodogöra dig kapitalet från ditt utländska bolag till förändrad skatt eftersom varje land stiftar sina egna skattelagar; i några länder blir skatten högre jämfört med Sverige, i många länder blir skatten lägre jämfört med Sverige och i ett fåtal länder beskattas denna typ av transaktioner inte alls. Det som till sist avgör din beskattning är främst i vilket land du bosätter dig samt hur de olika dubbelbeskattningsavtalen är utformade. Om du hade sålt ditt svenska bolag som bosatt i Sverige hade de s k 3:12-reglerna lett till beskattning med upp till ca 50 % av vinsten.

 

Vi har valt att enbart arbeta med EU-lagstiftning och EU-bolag och ett populärt land för holdingbolag inom EU är t ex Cypern. Regelverket är komplicerat och du måste ta hjälp med internationaliseringen av ditt svenska bolag. Det är även av stor vikt att du är transparent mot myndigheterna i de olika länderna och tydligt förklarar i din deklaration innebörden av dina transaktioner. 

 

Vill du veta mer? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier!  

 

23 september 2020, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)

Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? 
Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm.
Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ett ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur skattereglerna ser ut, primärt i samband med utflyttning och företrädesvis till Malta och Portugal. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Arrangör: Sparsam Skatt & Ålandsbanken. Anmälan via vår sida 'seminarier'.
 
 
16 september, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? 
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg
Motsvarande seminarium som ovan men i Göteborg. Anmälan via vår sida 'seminarier'.

 

Fördjupningstext

Först en redogörelse av begrepp och definitioner samt hur de svenska reglerna ser ut om du kvarstår som bosatt i Sverige och avyttrar ditt bolag på ”vanligt” vis.

 

Vad är ett fåmansföretag?

Enligt inkomstskattelagen är ett fåmansföretag ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som till övervägande del (mer än 50 %) ägs av högst 4 personer (56 kap. 2 § IL). Av betydelse är även i vilken omfattning du har varit verksam i bolaget. Din ägarandel är en s k kvalificerad andel om du eller dina närstående har varit verksamma i betydande omfattning under beskattningsåret eller något av de 5 föregående beskattningsåren ELLER om företaget direkt eller indirekt under samma tid ägt andelar i annat fåmansföretag där ägaren eller närstående varit verksam i betydande omfattning (57 kap. 4 § IL).

 

Med närstående avses bl.a:
Föräldrar
Far- och morföräldrar
Make/maka/barn/barnbarn
Syskon och deras makar/barn/barnbarn

 

Vad menas med ”betydande omfattning”?

Om du (eller närstående) har haft betydelse för vinstgenereringen i företaget så har du varit verksam i betydande omfattning.

 

Om du därmed har varit aktiv i bolaget under något av de senaste 5-6 åren så kommer din vinst vid avyttring av bolaget att drabbas av de s k 3:12-reglerna (uttrycket kommer från den ursprungliga beteckningen för lagreglerna i 3 § 12 mom. SIL). Även om reglerna och lagarna har förändrats så lever begreppet ”3:12” kvar. Tidigare tillämpades en s k klyvningsregel som innebar att hälften av din vinst på kvalificerade andelar som översteg sparat utdelnings-utrymme fördelades 50/50 mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Detta på belopp upp till totalt 200 inkomstbasbelopp vilket idag motsvarar ca 12,9 mkr. Från och med 1 januari 2010 har dock reglerna försämrats. Detta medför att din vinstskatt vid bolagsförsäljningen i de flesta fall stiger. Allra störst blir effekten vid avyttringar upp till drygt 6 mkr, varvid du får räkna med ca 50 % skatt om du säljer ditt bolag 2020. Den större delen av ditt livsverk tenderar således att försvinna i skatt.

 

Beskattning, bosatt Sverige

Effekten, när du säljer ditt fåmansbolag 2020, är alltså att skatten blir ca 50 % av din vinst upp till 6,7 mkr och 30 % på vinst som överstiger 6,7 mkr. Om du t ex säljer ditt bolag i år och gör en vinst om 8 mkr så blir skatten således ca 3,7 mkr. Om du istället väljer att lägga ditt bolag i träda och under de fem nästkommande hela kalenderåren inte är verksam i bolaget så kommer din beskattning att sjunka till 25 %. Den s k ”5:25-regeln” medför alltså att du måste vänta i minst fem år innan avyttring kan ske. Och även efter dessa fem år blir skatten relativt hög.

 

Beskattning vid bosättning utomlands

Låt oss nu istället anta att du väljer att flytta utomlands. Kanske har du drömt om att bosätta dig i ett land med lite bättre klimat. Eftersom du inte får behålla näringsverksamhet i Sverige så kan du överväga att bilda ett bolag utomlands som du äger till 100 %. Bolaget måste enligt svensk lag, för att kunna tillämpa reglerna om underprisöverlåtelse, återfinnas inom EU och bör associationsrättsligt motsvara ett aktiebolag. Låt oss i detta exempel anta att du väljer Cypern, som är fullvärdig medlemsstat inom EU sedan 2004, som säte för ditt bolag. Cypern har sedan lång tid tillbaka varit ett intressant val av jurisdiktion då man erbjuder en trygg och stabil lagstiftning, skattefördelar för bolag mm. Det är av stor vikt att bolagets fasta driftställe finns i det land där bolaget har sin hemvist, d v s där bolagets ledning finns och varifrån besluten fattas. Även om du äger ett bolag i annat EU-land så kan du själv inte sitta i styrelsen eller agera i bolagets löpande skötsel och förvaltning. Av detta skäl skall bolaget alltid ha diskretionära avtal vid kapitalförvaltning. Det är även av stor vikt att ditt bolag de facto bedriver verksamhet, t ex kapitalförvaltning eller annan verksamhet. Det måste alltså röra sig om en verklig etablering utomlands. Ditt svenska fåmansbolag äger du rätt att sälja till ditt cypernbolag för ditt ursprungliga anskaffningsvärde, t ex 100 000 kr. Denna underpris-överlåtelse till utländsk juridisk person är helt laglig och principen är från och med 2008 inskriven i svensk lag. Även om ditt svenska bolag innehåller stora tillgångar kan därmed underprisförsäljning ske till vissa andra juridiska personer inom EU.

 

Inför utflyttningen måste ditt svenska dotterbolag likvideras alternativt säljas till utomstående. Detta är viktigt därför att om du hade valt att behålla ditt svenska bolag hade du ansetts bedriva verksamhet indirekt via ditt EU-bolag och därmed ha väsentlig anknytning till Sverige efter utflyttning och således varit obegränsat skattskyldig i Sverige. 

 

Du har nu en situation där ditt utländska bolag äger tillgångarna och detta bolag bedriver verksamhet, t ex i form av kapitalförvaltning. Kanske har du även för avsikt att bedriva annan rörelse utomlands.  Du väljer därefter att flytta utomlands och ser till att din utflyttning är fullständig, se väsentlig anknytning.


Vinster som genereras i ditt bolag på Cypern kommer att beskattas med en låg skattesats om 0-12,5 % beroende på vilken sorts värdepapper som bolaget investerar i. 

 

När du så småningom vill tillgodogöra dig medel från ditt utländska holdingbolag så beror beskattningen på flera faktorer:

 

  • Ditt nya bosättningslands skatter på kapitalvinster och utdelningar
  • Sveriges dubbelbeskattningsavtal med ditt nya bosättningsland, den s k 10-årsregeln
  • Slutligen måste reglerna på Cypern (eller i det land där ditt bolag har sitt säte) beaktas

 

Eftersom din skatt under vissa förutsättningar och i vissa länder blir väldigt fördelaktig så är det ganska logiskt att svenska myndigheter regelbundet ser över denna typ av fullt lagliga transaktioner. Ett tydligt sätt att försvara sina positioner från svensk sida är de ändringar i den s k 10-årsregeln (3 kap. 19 § IL) som infördes 1 januari 2008. Numera omfattas även utländska ägarandelar av lagstiftningen och effekten är att det kan ta upp till 10 år efter utflyttning innan svenskt skatteanspråk försvinner på kapitalvinster. I många skatteavtal som Sverige ingått med andra länder har dock 10-årsregeln nedsatts till färre antal år, ibland även till noll år. Den 13 februari 2009 infördes stopplagstiftning avseende lån från vissa utländska juridiska personer. Därmed är det inte längre möjligt att låna medel ur ditt utländska bolag om du är skattskyldig i Sverige. Lagändringen är av godo eftersom reglerna missbrukades av ett flertal personer som underlät att amortera och betala marknadsmässig ränta. Missbruket har fått till följd att Skatteverket granskat många utländska bolag och de som inte agerat på korrekt vis har, med all rätt, drabbats negativt av detta.

 

Inför en eventuell utflyttning måste du ta hänsyn till många lagar och regler, såväl svenska som utländska, liksom dubbelbeskattningsavtal mm. Av förståeliga skäl måste du ta hjälp med planeringen och det är av synnerlig vikt att allt sker på korrekt och lagligt vis, liksom att du är transparent och öppet yrkar dina transaktioner och din förekomst av ett utländskt holdingbolag i din deklaration. För ytterligare information och möte, kontakta oss eller läs mer om våra tjänster

 

Sammanfattning, beskattning av bolag

Vid försäljning av ditt bolag kommer beskattningen att bero på bl a följande faktorer:

  • Du har varit aktiv i ditt bolag de senaste 5-6 åren = skatt 30-50 %
  • Du har varit passiv i ditt bolag de senaste 5-6 åren = skatt 25 %
  • Du bosätter dig utomlands = ofta en fördelaktig beskattning, undantagsvis 0 % skatt

 

Holdingbolag på Cypern

Cypern erbjuder många fördelar som säte för holdingbolag. Den cypriotiska bolagsskatten uppgår till i allmänhet till 12,5 % men vinster på aktierelaterade placeringar är undantagna från beskattning (0 % skatt). 

Att driva det cypriotiska bolagets verksamhet från Sverige medför stor risk för att det cypriotiska bolaget får fast driftställe i Sverige vilket skulle kunna innebära att resultatet i det cypriotiska bolaget beskattas i Sverige. Om däremot kapitalförvaltningen sköts diskretionärt och övriga regler följs till fullo så beskattas vinsterna endast i Cypern.

 

Fördelar med holdingbolag på Cypern:

  • Stabilt rättssystem
  • EU-stat
  • Fördelaktig bolagsskatt, t om 0 % i vissa fall
  • Ingen kupongskatt vid utdelning till bolagets ägare

 

Vill du veta mer? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier!  

 

23 september 2020, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)

Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? 

Plats: Ålandsbanken, Stureplan 19, Stockholm. Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ett ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur skatterelgerna ser ut, primärt i samband med utflyttning och företrädesvis till Malta och Portugal. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Arrangör: Sparsam Skatt & Ålandsbanken. Anmälan via vår sida 'seminarier'.

 

16 september 2020, kl 18:00-20:00 (Lediga platser)
Vilka skatteregler gäller för företagare som flyttar utomlands? 
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg
Motsvarande seminarium som ovan men i Göteborg. Anmälan via vår sida 'seminarier'.