Sök

 

Boka möte
kostnadsfritt

Boka ditt möte redan idag sa hälper vi dig upptäcka vilka möjligheter du har.

 

Frågor?
Ring oss direkt

Du når oss på telefon
08 651 92 00

brev   eller skriv till oss här

Bosättning i Portugal - regelverk, skatter mm

Sverige avser, enligt ett förslag presenterat 2021-03-22, att säga upp skatteavtalet med Portugal vilket i sådant fall medför att all svensk pension även får beskattas i Sverige fr o m 2022. Förslaget kommer även att påverka svenskar som redan är bosatta i Portugal. Enligt finansminister Magdalena Andersson är orsaken till förslaget att det upplevs som "orättvist" att vissa pensionärer kan flytta till Portugal och därmed åtnjuta lägre skatter på sina pensioner.

 

Läs mer: Våra kommentarer till förslaget om uppsägning av skatteavtal

 

"Magdalena Andersson ljuger om Portugalsvenskar" (SvD 2021-04-01)

"Varför ska man skatta i Sverige efter en flytt?" (DI, 2021-03-23)

 

Portugal attraherar allt fler svenskar och antalet utflyttningar från Sverige har ökat de senaste tio åren. 2020 flyttade 546 svenskar till Portugal. Orsakerna till intresset står bland annat att finna i ett vänligt land med mycket att upptäcka, behagligt klimat, förhållandevis låga priser på bostäder och leverne samt fördelaktiga regler för dig som blivande pensionär och/eller företagare som står i begrepp att sälja ditt livsverk. Välkommen till Portugal! 

  

Sverige och Portugal har den 16 maj 2019 kommit överens om ändringar i skatteavtalet. Sverige kommer att tilldelas rätt att beskatta pension (även tjänstepension från privat sektor) från och med den 1 januari året efter det att det nya avtalet ratificerats av de båda länderna. För en person som är begränsat skattskyldig i Sverige leder detta till SINK-skatt, 25 %. Om däremot Portugal, enligt detta avtal, inför en skatt (t ex 10 % som det tidigare har talats om) så äger Sverige rätt att tillämpa beskattning från och med 1 januari 2023. Den stora frågan blir givetvis om/när Portugal kommer att acceptera det nya skatteavtalet (Sverige godkände det nya avtalet 2019-11-13, se debatten i riksdagen). En parallell kan möjligen utgöras av omförhandlingen av skatteavtalet mellan Finland och Portugal. Efter en flerårig omförhandling togs ett nytt avtal fram, Portugal valde dock aldrig att ratificera avtalet varvid Finland, några år senare, sade upp skatteavtalet. 

 

Portugal har den 6 februari 2020 beslutat att införa en skatt om 10 % på utländska pensionsinkomster, med avräkning av skatt som erlagts i källstaten. Dessa nya regler gäller från 1 april 2020. Frågan kvarstår hur Portugal avser att göra med det förslag till nytt skatteavtal mellan Sverige och Portugal som presenterades under våren 2019.

 

För dig som vill läsa mer:

Broschyr om skattereglerna i Portugal, Sparsam Skatt

Sveriges nuvarande skatteavtal med Portugal

Förslag om ändring i skatteavtalet (protokoll 2019-05-16)

 

 

Skattefördelar för svensk pensionär i Portugal

 • Lägre skatt på pensionen 
 • Ingen förmögenhetsskatt
 • Ingen arvsskatt för närstående (och ej heller för icke portugisiska tillgångar)
 • Fördelaktig kapitalskatt (kräver viss planering)

 

Allmänt om skatter i Portugal

Enligt portugisisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Portugal om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet eller vid utgången av kalenderåret har ditt permanentboende i Portugal. En person som är skattemässigt bosatt i Portugal är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen. 

 

Deklaration skall inlämnas senast i mars/april året  efter intjänandeåret.

 

Inkomstskatt i Portugal och NHR-status

Portugal har infört en skattestatus som innebär att du kan ansöka om att bli Non Habitual Resident, "NHR". Denna skattestatus är intressant om dina inkomster kommer från icke portugisisk källa och från ett land som är "godkänt". Svenska pensioner tillhör denna kategori. Om du flyttar till Portugal och kvalificerar dig för denna skattestatus så kommer den portugisiska skatten att begränsas till 10 % på dina pensioner (dessa nya regler träder i kraft 1 april 2020, vid inflyttning till Portugal tidigare än så blir skatten 0 % i Portugal). Denna skattestatus beviljas i tio år från det att du bosätter dig i Portugal. Du måste dock även beakta det svensk-portugisiska skatteavtalet och svensk lagstiftning. Detta kan du läsa mer om under avsnittet svensk pension i Portugal nedan. Om du väljer att bosätta dig som vanlig skattskyldig person i Portugal (inte NHR) beskattas du med progressiv skatt som sträcker sig upp till maximalt 53 %.

 

Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

  

 

20 maj 2021 kl 09:00-11:00 (Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal och Malta med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

20 maj 2021 kl 12:00-14:00 (Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal, Malta eller Grekland med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna, GreklandMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

20 maj 2021 kl 15:00-17:00 (Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal och Frankrike med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, FrankrikeMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

  

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

 

 
20 maj 2021, kl 18:00-20:00 (Fullbokat)
Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Portugal m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.
 
 
28 september 2021, kl 11:30-13:15 (Lediga platser)
Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg.
Motsvarande seminarium som ovan men i Göteborg. Anmälan via vår sida seminarier.
  
    

 

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar olika seminarier; "Portugal" (för allmän information om landet) samt "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Portugal).

 

Mässdatum 2021:  

Stockholm, 9-10 oktober 2021, Stockholmsmässan, Älvsjö 

Malmö, 23-24 oktober 2021, Malmömässan 

 

 

Arvsskatt

Ingen arvsskatt uttas om arvtagaren är make/maka eller person i rakt upp- eller nedstigande led. I annat fall är arvsskatten 10 % (detta gäller dock enbart portugisiska tillgångar).

 

Förmögenhetsskatt

I Portugal uttas ingen förmögenhetsskatt.

 

Kapitalskatt

Skatt på kapitalinkomster uppgår f n till 28 %.

OBS! Portugals skatteavtal med andra länder kan förändra beskattningen såväl vad avser värdepapper, utdelning som ränta.

 

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskattens storlek beror på var fastigheten är belägen. Skattesatsen är oftast 0,3-0,5 % av fastighetens taxeringsvärde men vid höga taxeringsvärden tillkommer ytterligare skatt. Vid förvärv av fastighet utgår en transaktionsskatt (IMT) som uppgår till maximalt 6 % av fastighetspriset. Därutöver tillkommer en stämpelskatt (VPT) om 0,8 % av fastighetens värde.

 

Vid avyttring av fastighet i Portugal beskattas vinsten med 28 % fast skatt förutsatt att du vid detta tillfälle inte längre är skattemässigt bosatt i Portugal. Om du kvarstår som skattemässigt bosatt vid försäljningstillfället så kommer hälften av vinsten vid avyttringen att ligga till grund för progressiv inkomstskatt.

 

Moms

Den generella momssatsen har höjts och uppgår nu till 23 %. På Azorerna och Madeira är momsuttaget lägre.

 

Svensk pension i Portugal

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Portugal måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 

 • Svensk intern rätt
 • Portugisisk intern rätt
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Portugal
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

 

Portugisisk lag

Om du anses skattemässigt bosatt i Portugal är grundprincipen att du är obegränsat skattskyldig i Portugal för all din inkomst oavsett från vilket land inkomsten kommer. Det finns dock regler som är av stort intresse för en svensk som pensionerar sig i landet och som medför att den portugisiska skatten kan begränsas. Som framgår under avsnittet Inkomstskatt i Portugal ovan kan du ansöka om att få NHR-status och därmed bli Non Habitual Resident i Portugal varvid portugisisk lagstiftning fastställer att utländska pensionsinkomster, till vilka bl a svenska pensioner hör, endast skall beskattas med 10 % i Portugal. För att få en komplett bild av skattesituationen måste vi även ta svensk lagstiftning och skatteavtalet mellan länderna i beaktande.

 

Svensk lag och Sveriges skatteavtal med Portugal

Svensk lagstiftning fastställer, som huvudregel, att dina pensionsinkomster från Sverige skall beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig, d v s du "klipper banden" med Sverige, begränsas skatten till 25 % (från och med 2018 har skatten höjts från 20 % till 25 %) på dina pensioner. Detta i enlighet med SINK-lagstiftningen. Även om Portugal väljer att endast beskatta dina svenska pensioner med 10 % så har alltså Sverige rätt enligt svensk lag att beskatta dessa. Avgörande för din beskattning blir således att studera skatteavtalet mellan Sverige och Portugal. Den vanligaste lydelsen i de skatteavtal som Sverige har ingått är att Sverige behåller rätten till beskattning på pension som härstammar från Sverige. I skatteavtalet mellan Portugal och Sverige avstår dock Sverige rätt till beskattning på pension p g a arbete inom privat sektor. Endast Portugal tilldelas denna rättighet. Därmed begränsas skatten till 10 % på tjänstepension från privat sektor om du ansöker om NHR-status i landet. Observera dock att ett protokoll till ett nytt avtal har förhandlats fram (16 maj 2019) som ger Sverige rätt att beskatta samtliga pensioner. Ett godkännande/ratificering av avtalet kan ta flera år. Portugal kan även välja att inte ratificera avtalet varvid 10 % skatt på tjänstepension från privat sektor kan komma att gälla på obestämd tid.

 

Till kategorin pension p g a arbete inom privat sektor hör bl a ITP, olika 10-taggarlösningar, pensioner som egna företagare avsatt via bolaget mm. Även direktpensioner och pensionsstiftelser liksom övriga pensionslöften omfattas förutsatt att du arbetat inom den privata sektorn.

 

Totaleffekten av portugisisk intern rätt, svensk intern rätt och skatteavtalet Sverige-Portugal blir därmed, givet att du även kvalificerar dig för NHR-status i Portugal, att:

 

 • Allmän pension beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom offentlig sektor beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom privat sektor =  0 % skatt i Sverige, 10 % skatt i Portugal (fr o m 1 april 2020)

 

En följd av att det inte blir någon skatt på den privata tjänstepensionen är att man, ur ett skattemässigt perspektiv, kan överväga att lyfta pensionen på kort tid. Ofta kan detta ske på fem år. Läs gärna mer om detta på sidan pensionsmaximering.

 

Sänker skatten med 1,5 mkr

Eva-Britt och Ove väljer att pensionera sig i Portugal vid 62 års ålder. Deras allmänna pensioner uppgår vardera till 15 000 kronor per månad och deras tjänstepensioner (privat sektor) till vardera 20 000 kronor per månad. Makarna har dessutom pensionssparat privat och räknar med att månatligen få ca 2 000 kronor från dessa. Makarna bosätter sig skattemässigt i Portugal och tillämpar den nya lagstiftningen avseende NHR-status. Deras totala gemensamma skatt uppgår till ca 133 000 kronor per år, efter flytten till Portugal. I Sverige hade motsvarande beskattning uppgått till ca 286 000 kronor per år. Under 10 års pensionering sparar makarna därmed ca 1,5 miljoner kronor i skatt.

 

Så påverkas din skatt och pension vid flytt till Portugal

 

 

 

 

 

 Din pension

 kronor/mån

      

 

Skatt per år

bosatt SVE

 

Skatt per år

bosatt POR

  Fördel POR

  kronor/år

   20 000     48 000    42 000       +6 000
   30 000     83 000    54 000     +29 000
   40 000   121 000    66 000     +55 000
   50 000   172 000    78 000     +94 000
   60 000   236 000    90 000   +146 000
   70 000   300 000  102 000   +198 000
   80 000   364 000  114 000   +250 000
   90 000   432 000  126 000   +306 000
 100 000   492 000  138 000   +354 000
       

 

Antaganden till ovan tabell:

Du är 65+ år och flyttar till Portugal. Din utflyttning från Sverige är fullständig. Du har NHR-status i Portugal. Din allmänna pension uppgår till 15 000 kronor per månad. Av övrig pensionsinkomst ovan ("Din pension per månad") antas resterande del, överstigande 15 000 kronor, utgöra tjänstepension från privat sektor. Vi beaktar möjliga fribelopp. Skattetabell 31 tillämpas avseende Sverige. Avrundning sker. 

 

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Portugal och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige. Undantag från ovanstående regler kan förekomma, bl a beroende på medborgarskap.

 

Dags att sälja ditt företag?

Om du är ägare till ett fåmansbolag och står i begrepp att sälja ditt bolag så kan försäljningsvinsten bli helt skattefri vid bosättning i Portugal, förutsatt rätt planering. Du kan alltså sänka din privata skatt vid försäljningen från drygt 50 % till 0 %. Orsaken till detta är en kombination av svensk lagstiftning, portugisisk lagstiftning, EU-lagstiftning och utformningen av olika skatteavtal som länderna har ingått. Dessa intressanta regler kan du läsa mer om under rubriken Exit utomlands.

 

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

 

Den portugisiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Portugal tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år fram till 2026). Genom att lämna in intyget till Portugals motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Portugal. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Portugal.

 

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Portugal) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

 

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Portugal rankingplats 14 (av 34 länder).

 

Vår rekommendation är att du noga överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3-4 000 kronor per månad och är giltig i såväl Portugal som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning. Kontakta oss för vidare information och offert.


Boende

Att köpa hus/lägenhet i Portugal är något billigare jämfört med genomsnittet i övriga Europa.

 

Att tänka på:

 

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

 

 

Vill du veta mer om pensionering i Portugal? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

  

  

20 maj 2021 kl 09:00-11:00 (Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal och Malta med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

 

20 maj 2021 kl 12:00-14:00(Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal, Malta eller Grekland med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna, GreklandMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

20 maj 2021 kl 15:00-17:00 (Fåtal platser kvar)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Portugal och Frankrike med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, FrankrikeMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

 

 

 

Överväger du att sälja ditt bolag och flytta utomlands? Då är dessa seminarier något för dig:

 

 
20 maj 2021, kl 18:00-20:00 (Fullbokat)
Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Ett föredrag som vänder sig till dig som har ett bolag med ett uppskattat värde överstigande 10 mkr och som överväger att sälja ditt bolag och/eller har ackumulerat kapital i bolaget överstigande 10 mkr och vill veta hur det skattemässiga regelverket ser ut, dels om du avser att bo kvar i Sverige, dels vid utflyttning till Portugal m fl länder. Mat och dryck serveras i samband med seminariet som är kostnadsfritt. Arrangör: Sparsam Skatt. Anmälan via vår sida seminarier.
 
 
28 september 2021, kl 11:30-13:15 (Lediga platser)
Vilka skatteregler gäller för en entreprenör som vill tillgodogöra sig värdet av sitt livsverk?
Plats: Ålandsbanken, Kungsportsavenyen 1, Göteborg.
Motsvarande seminarium som ovan men i Göteborg. Anmälan via vår sida seminarier.
   

 

Besök gärna mässan "Köpa Hus Utomlands" där vi arrangerar olika seminarier; "Portugal" (för allmän information om landet) samt "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Portugal).

 

Mässdatum 2021:  

Stockholm, 9-10 oktober 2021, Stockholmsmässan, Älvsjö 

Malmö, 23-24 oktober 2021, Malmömässan 

 

Ett urval tidningsartiklar om pensionering i Portugal:

 

Flyttlasset går till Portugal, Dagens Industri, juni 2017, Sparsam Skatt

Flytt utomlands kan dryga ut pensionen, Svenska Dagbladet, jan 2015, Sparsam Skatt

Pensionera dig i solen, Privata Affärer, sep 2014, Sparsam Skatt

Pensionärsliv i sol och värme, Expressen, Sparsam Skatt

Billigt att bo utomlands, Upsala Nya Tidning, 2013, Sparsam Skatt

Lev rikare som pensionär utomlands, Sunt Förnuft, maj 2013, Sparsam Skatt

 

Så blir din pensionering i Portugal lyckosam:

 • Stressa inte fram beslut - ta en extra lång semester i Portugal och känn efter
 • Prova att hyra bostad en tid och stifta bekantskap med landet och folket
 • Språket - försök att lära dig tillräckligt mycket för att kunna föra en enklare dialog, handla i matbutiken, beställa på restaurang o s v
 • Lär känna lokalbefolkningen - undvik att bara umgås med likasinnade
 • Att skaffa nya vänner ökar förståelsen för Portugal och underlättar din vardag
 • Ha ett öppet sinne och vidga vyerna - ta del av Portugals seder och respektera dess kultur
 • Aktivera dig - gå kurser, res runt och utforska Portugal, gå med i föreningar
 • Håll dig i form - bli inte alltför stillasittande, träna regelbundet
 • Tappa inte kontakten med släkt och vänner hemma - skriv brev, skicka mejl, Skypa, åk hem på besök, försök förmå dina vänner att besöka dig i Portugal
 • Planera ekonomin - gör budget, ha regelbunden översyn av finanserna
 • Var glad och njut av livet - du är priviligierad som har kunnat pensionera dig i Portugal!