Sök

 

Boka möte
kostnadsfritt

Boka ditt möte redan idag sa hälper vi dig upptäcka vilka möjligheter du har.

 

Frågor?
Ring oss direkt

Du når oss på telefon
08 651 92 00

brev   eller skriv till oss här

Regler vid pensionering i Grekland 

Sverige avser, enligt ett förslag presenterat 2021-03-22, att säga upp skatteavtalet med Grekland vilket i sådant fall medför att all svensk pension även får beskattas i Sverige fr o m 2022. Enligt finansminister Magdalena Andersson är orsaken till förslaget att det upplevs som "orättvist" att vissa pensionärer kan flytta utomlands och därmed åtnjuta lägre skatter på sina pensioner.

 

Läs mer: Våra kommentarer till förslaget om uppsägning av skatteavtal

 

 

 

Grekland är ett av de allra mest populära turistländerna bland oss svenskar. Troligen kommer även utflyttningen från Sverige till Grekland att öka eftersom Grekland nyligen har infört regler som innebär att din pension, efter skatt, nästan kan fördubblas. Därtill lockar Grekland med ett synnerligen behagligt klimat, vänliga människor och många intressanta platser att besöka. Välkommen till Grekland! 

 

Ladda ned Sveriges skatteavtal med Grekland

Ladda ned vår informationsbroschyr om att flytta till Grekland

 

Skattefördelar för svensk pensionär i Grekland 

 • Endast 7 % skatt på din pension (tjänstepension från privat sektor samt privat pensionsförsäkring/IPS)
 • Möjlighet till fördelaktig kapitalbeskattning, den s k 10-årsregeln = 0 år
 • Fastighetsuppskov medges
 • Förhållandevis låga levnadsomkostnader i jämförelse med Sverige

 

 

Allmänt om skatter i Grekland

Enligt grekisk lagstiftning är du skattemässigt bosatt i Grekland om du vistas 183 dagar eller mer per år i landet. En person som är skattemässigt bosatt i Grekland är skattskyldig för samtliga sina inkomster i världen. 

 

Inkomstskatt

Inkomstskatten är progressiv och sträcker sig upp till 44 %. Därtill betalar höginkomsttagare ytterligare s k solidaritetsskatt (som i sin tur är progressiv upp till 10 %). Med den nya FP-statusen begränsas dock din beskattning på pension till en fast skatt om 7 % om du flyttar permanent till Grekland, läs mer nedan.

 

Kapitalskatt

Kapitalskatten, för dig som har FP-status, är 7 % avseende icke-grekiska kapitalvinster. Den generella kapitalskatten i Grekland är 15 % på aktievinster, ränteintäkter mm.

 

Förmögenhetsskatt

Det finns ingen förmögenhetsskatt i Grekland.

 

Arvsskatt

Arvsskattens storlek beror dels på arvtagarens relation till den avlidne och dels på arvets storlek (fribelopp EUR 150 000). När det gäller make/maka/sambo/barn/barnbarn så är arvsskatten progressiv upp till maximalt 10 %. 

  

Moms

Den generella momssatsen uppgår till 24 % (på vissa varor och tjänster är skatten lägre).

 

Fastighetsskatt

Den årliga fastighetsskatten ("ENFIA") består av två delar, huvudskatt och tilläggsskatt. Skattebasen för huvudskatten beror på en mängd olika parametrar såsom fastighetens storlek, läge, materialval, ålder mm. Skatten återfinns i intervallet EUR 2-13 per kvadratmeter för själva bostaden och EUR 0,0037-11,25 per kvadratmeter för tomtens storlek . Tilläggsskatten uttas på fastigheter med ett värde överstigande EUR 250 000 och själva skattesatsen är progressiv från 0,15 % till 1,15 %.

Vid köp av fastighet erläggs en förvärvsskatt om 3,09 %.

Vid uthyrning av bostad uttas progressiv skatt som är 15 % upp till EUR 12 000, 35 % på belopp EUR 12 001 - 35 000 och 45 % på belopp överstigande EUR 35 000.

 

 

 

Pensionering i Grekland och FP-status = 7 % fast skatt

Grekland har nyligen, 29 juli 2020, infört en lag (4714/2020) som innebär att du kan ansöka om att bli Foreign Pensioner, "FP-status". Grekland har hämtat inspiration från länder som Portugal, Italien och Malta och syftet med den nya lagen är att attrahera välbeställda pensionärer från norra Europa med en förhoppning om att dessa individers skatt och konsumtion skall bidra till att lyfta den grekiska ekonomin. Denna skattestatus är intressant om du har gått i pension och dina inkomster kommer från icke grekisk källa och från ett land som är "godkänt", d v s ett land som har ett skatteavtal med Grekland. Svenska pensioner tillhör denna kategori. Om du flyttar till Grekland och kvalificerar dig för FP-status så kommer Grekland endast att beskatta dina svenska pensionsinkomster med 7 %. Denna skattestatus beviljas i 15 år från det att du bosätter dig i Grekland. Du måste dock även beakta det svensk-grekiska skatteavtalet och svensk lagstiftning. Om du väljer att bosätta dig som vanlig skattskyldig person i Grekland (inte FP-status) beskattas du med progressiv skatt som sträcker sig upp till 44 % (plus ytterligare solidaritetsskatt på höga inkomster).

Samtliga dina inkomster skall deklareras i Grekland på sedvanligt sätt och i enlighet med denna nya FP-status erlägger du skatt årsvis i efterskott i form av en klumpsumma.

 

Krav för att erhålla FP-status när du flyttar till Grekland:

 • du får inte ha varit skattemässigt bosatt i Grekland de senaste 5-6 åren före din ansökan
 • du erhåller pension
 • du skattskriver dig och får din hemvist i Grekland
 • det skall existera ett skatteavtal mellan Grekland och landet som du emigrerar från (Sverige)
 • ansökan om denna status skall ske senast 31 mars året efter det att du har flyttat till Grekland

 

Fördelar med FP-status i Grekland:

 • den grekiska skatten begränsas till 7 % på utländska inkomster  (läs mer om hur detta påverkar svensk pension nedan)
 • beviljad ansökan gäller i 15 år

 

 

Vill du veta mer om pensionering i Grekland? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

 

 

20 maj 2021 kl 12:00-14:00 (Lediga platser)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Grekland eller Portugal med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, GreklandsMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

20 maj 2021 kl 15:00-17:00 (Lediga platser)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Grekland, Frankrike och Portugal med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna, GreklandsMäklarna, FrankrikeMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

 

 

Besök gärna mässan Köpa Hus Utomlands där vi bl a arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Grekland).

 

Mässdatum 2021:  

Stockholm, 9-10 oktober 2021, Stockholmsmässan, Älvsjö 

Malmö, 23-24 oktober 2021, Malmömässan 

 

 

 

Svensk pension i Grekland

För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Grekland måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom:

 

 • Svensk intern rätt
 • Grekisk intern rätt
 • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Grekland
 • Dina olika pensionsinkomster, vilken typ av pension det rör sig om

 

Grekisk lag

Om du anses skattemässigt bosatt i Grekland är grundprincipen att du är obegränsat skattskyldig i Grekland för all din inkomst oavsett från vilket land inkomsten kommer. Inkomstskatten är progressiv och sträcker sig upp till 44 % (plus ytterligare solidaritetsskatt på höga inkomster). Det finns dock regler som är av stort intresse för en svensk som pensionerar sig i landet och som medför att den grekiska skatten kan reduceras kraftigt. Som framgår ovan kan du ansöka om att få FP-status i Grekland varvid grekisk lagstiftning fastställer att vissa utländska pensioner, till vilka bl a svenska pensioner hör, endast beskattas med 7 %. För att få en komplett bild av skattesituationen måste vi även ta svensk lagstiftning och skatteavtalet mellan länderna i beaktande.

 

Svensk lag och Sveriges skatteavtal med Grekland

Svensk lagstiftning fastställer, som huvudregel, att dina pensionsinkomster från Sverige skall beskattas i Sverige. Om din utflyttning från Sverige är fullständig, d v s du "klipper banden" med Sverige, begränsas skatten till 25 % på dina pensioner. Detta i enlighet med SINK-lagstiftningen. Även om Grekland väljer att beskatta dina svenska pensioner med låg skatt så har alltså Sverige rätt enligt svensk lag att beskatta dessa. Avgörande för din beskattning blir således att studera skatteavtalet mellan Sverige och Grekland. Den vanligaste lydelsen i de skatteavtal som Sverige har ingått är att Sverige behåller rätten till beskattning på pension som härstammar från Sverige. I skatteavtalet mellan Grekland och Sverige avstår dock Sverige rätt till beskattning på pension p g a tidigare arbete inom privat sektor samt även på privata pensionförsäkringar och IPS. Endast Grekland tilldelas denna rättighet. En rättighet som Grekland alltså väljer att beskatta med en så låg skattesats som 7 % om du beviljas FP-status i landet. 

 

Till kategorin pension p g a tidigare arbete inom privat sektor hör bl a ITP/ITPK, olika 10-taggarlösningar, pensioner som egna företagare avsatt via bolaget mm. Även direktpensioner och pensionsstiftelser liksom övriga pensionslöften omfattas förutsatt att du arbetat inom den privata sektorn.

 

Totaleffekten av grekisk intern rätt, svensk intern rätt och skatteavtalet Sverige-Grekland blir därmed, givet att du även kvalificerar dig för FP-status i Grekland, att:

 

 • Allmän pension beskattas med SINK = 25 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom offentlig sektor beskattas med SINK = 25 % skatt (några undantag förekommer)
 • Privata pensionsförsäkringar och IPS beskattas endast i Grekland = 7 % skatt
 • Tjänstepension p g a arbete inom privat sektor beskattas endast i Grekland =  7 % skatt

 

En följd av att det blir väldigt låg skatt på den privata tjänstepensionen och eventuella privata pensionsförsäkringar är att man, ur ett skattemässigt perspektiv, kan överväga att lyfta dessa pensioner på kort tid. Ofta kan detta ske på fem år. Läs gärna mer om detta på sidan pensionsmaximering.

Faktum är att dessa nya regler innebär att skatten på pension vid bosättning i Grekland blir lägst i hela Europa för en svensk som pensionerar sig i Grekland och har intjänat sin pension inom den privata sektorn. 

Beskattning enligt ovan bygger på rådande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Grekland och förutsätter att emigration skett varvid du saknar väsentlig anknytning, till Sverige. Undantag från ovanstående regler kan förekomma, bl a beroende på medborgarskap.

 

 

Exempel på beskattning av pension: Sänkt skatt med 17 000 kr per månad

Två makar väljer att pensionera sig i Grekland vid 65 års ålder. Utflyttningen från Sverige är fullständig. Tjänstepensionen, intjänad i privat sektor, uppgår till 40 000 kr per månad för den ena maken och 15 000 kr per månad för den andra maken. Den allmänna pensionen uppgår till vardera 17 000 kr per månad.

 

Vid bosättning i Sverige

 • Makarnas gemensamma totala årliga pension uppgår till 1 068 000 kr
 • Makarnas gemensamma totala årliga skatt uppgår till 334 000 kr

 

Vid bosättning i Grekland

 • Makarnas gemensamma totala årliga pension uppgår till 1 068 000 kr
 • Makarnas gemensamma totala årliga skatt uppgår till 130 000 kr                                                                                                                                                             

 

Resultat beskattning Grekland jämfört med Sverige

   = Sänkt skatt med ca 204 000 kronor per år, d v s ca 17 000 kr per månad

 

 

Så påverkas din skatt och pension vid flytt till Grekland

 

 Din pension

 kronor/mån 

Skatt per år

bosatt SVE 

Skatt per år

bosatt GRE 

Fördel GRE

kronor/år 

       
   20 000   48 000   40 000    + 8 000
   30 000   83 000   48 500  + 34 500
   40 000 121 000   57 000  + 64 000
   50 000 172 000   65 300 +106 700
   60 000 236 000   73 700 +162 300
   70 000 300 000   82 000 +218 000
   80 000 364 000   90 500 +273 500
   90 000 432 000   99 000 +333 000
 100 000 492 000 107 300 +384 700
       

 

Antaganden till ovan tabell:

Du är 65+ år och flyttar till Grekland. Din utflyttning från Sverige är fullständig. Du har FP-status i Grekland. Din allmänna pension uppgår till 15 000 kronor per månad. Av pensionsinkomst ovan ("Din pension kronor/mån") antas resterande del, överstigande 15 000 kronor, utgöra tjänstepension från privat sektor. Vi beaktar möjliga fribelopp. Skattetabell 31 tillämpas avseende Sverige. Avrundning sker.

 

 

Dags att sälja ditt företag?

Om du är ägare till ett fåmansbolag och står i begrepp att sälja ditt bolag så kan försäljningsvinsten bli lågbeskattad, 7 % skatt, vid bosättning i Grekland, förutsatt rätt planering. Du kan alltså sänka din privata skatt vid försäljningen från drygt 50 % till endast 7 %. Orsaken till detta är en kombination av svensk lagstiftning, grekisk lagstiftning, EU-lagstiftning och utformningen av olika skatteavtal som länderna har ingått. Dessa intressanta regler kan du läsa mer om under rubriken Exit utomlands.

  

 

Sjukvård

En genomgång av vad som generellt gäller angående sjukvårdsförsäkring vid bosättning utomlands finner du under sidan sjukvårdsförsäkring.

 

Den grekiska sjukvården

Som bosatt i Sverige är du sannolikt van vid en förhållandevis hög standard och god tillgång till sjukvård. I samband med att utflyttning sker från Sverige skrivs du ut ur svensk folkbokföring. Detta medför även att du lämnar det svenska socialförsäkringssystemet. Grekland tillhör EU/EES och därmed har du enligt EU:s regelverk rätt till sjukvård i ditt nya bosättningsland. Dock krävs intyg från svensk försäkringskassa (E121). För att få detta intyg krävs att du lyfter ålders- eller premiepension. Uttag av ålders- eller premiepension sker normalt från 65 års ålder men förtida uttag kan ske och lägsta ålder för detta är 62 år (höjs stegvis till 64 år under kommande år). Genom att lämna in intyget till Greklands motsvarighet till Försäkringskassan är du enligt EU:s regler berättigad till sjukvård i Grekland. Du måste då vända dig till en läkare eller annan vårdpersonal som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i Grekland.

 

Detta medför alltså att du omfattas av det nya landets (Grekland) sjukvårdssystem vilket innebär att du vid tillfälligt besök i annat EU-land (t ex Sverige) måste kunna uppvisa Europeiskt sjukförsäkringskort varvid du har rätt till nödvändig akutsjukvård under vistelsen. Observera att det är läkaren som avgör och godkänner att det rör sig om akutsjukvård, inte du själv.

 

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på den allmänna sjukvården som erbjuds i de olika europeiska länderna är varierande och att jämföra sjukvård mellan olika länder är svårt. Organisationen Health Consumer Powerhouse genomför årligen olika undersökningar där sjukvården betygsätts ur olika aspekter. Man undersöker skicklighet, konsumentvänlighet, väntetider, effektivitet i sjukvården mm vilket resulterar i en helhetsbedömning av landets sjukvård. Resultaten utmynnar i en rangordning, Euro Health Consumer Index, av de europeiska ländernas sjukvård. I den senaste undersökningen, publicerad 2018, får Grekland rankingplats 29 (av 35 länder).

 

Vår rekommendation är att du noga överväger för- och nackdelar med privat respektive allmän sjukvård. Till fördelarna med privat försäkring hör att du får tillgång till bästa möjliga sjukvård, du eliminerar eventuella språkliga barriärer samt erbjuds stor valfrihet avseende sjukhus och läkare. Den största nackdelen är givetvis priset. En kvalitativ privat sjukvårdsförsäkring kostar från ca 3 000 kronor per månad och är giltig i såväl Grekland som Sverige (där du kanske avser att tillbringa sommarmånaderna) liksom övriga världen. Försäkringen bör tecknas före utflyttning. Kontakta oss för vidare information och offert.


Boende

Att köpa hus/lägenhet i Grekland är billigare jämfört med genomsnittet i övriga Europa. När du flyttar till Grekland äger du rätt att yrka uppskov på vinsten vid försäljningen av din svenska bostad. Maximalt uppskov uppgår till tre miljoner kronor.

 

Att tänka på:

 

 • anlita alltid fastighetsmäklare med gott renommé
 • låt urvalsprocessen ta lång tid
 • gör ordentlig besiktning
 • ta juridisk hjälp för avtal, blanketter, tolkning av lokala lagar mm
 • var beredd på ökad byråkrati jämfört med Sverige och därmed längre process

 

Vill du veta mer om pensionering i Grekland? Välkommen att anmäla dig till våra kostnadsfria seminarier.

 

 

 

20 maj 2021 kl 12:00-14:00 (Lediga platser)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Grekland eller Portugal med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, GreklandsMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

20 maj 2021 kl 15:00-17:00 (Lediga platser)

Ett seminarium som förklarar regelverket vid pensionering i Grekland, Frankrike och Portugal med fokus på skatter, pension och bosättning. Plats: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Arrangörer: PortugalMäklarna, MaltaMäklarna, GreklandsMäklarna, FrankrikeMäklarna och Sparsam Skatt. Begränsat antal platser. Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan och information: www.skatteseminarium.se

 

 

 

Besök gärna mässan Köpa Hus Utomlands där vi bl a arrangerar seminariet "Pensionering utomlands" (genomgång av regelverket och skattekonsekvenserna, bl a avseende Grekland).

 

Mässdatum 2021:  

Stockholm, 9-10 oktober 2021, Stockholmsmässan, Älvsjö 

Malmö, 23-24 oktober 2021, Malmömässan