Sök

Därför är det fortfarande skattemässigt fördelaktigt att flytta till Portugal

 

Portugal erbjuder sedan 2009 extremt fördelaktiga skattevillkor för personer som väljer att flytta till landet. Om en utflyttning från Sverige är fullständig, varvid den utflyttade är begränsat skattskyldig i Sverige, skall som huvudregel pensioner från Sverige beskattas med en speciell SINK-skatt i Sverige som uppgår till 25 %. Sveriges skatteavtal med Portugal innebär dock att enbart Portugal äger rätt att beskatta tjänstepension för personer som varit anställda i den privata sektorn.

 

Kombinationen av Portugals fördelaktiga s k NHR-regler, Sveriges lagstiftning och Sveriges skatteavtal med Portugal medför därför att skatten på olika pensioner blir som följer för personer som flyttar till Portugal:

 

  • Allmän pension, 25 % skatt
  • Tjänstepension från offentlig sektor (kommun, stat, landsting), 25 % skatt
  • Privata egenbetalda pensionsförsäkringar, 25 % skatt
  • Tjänstepension från privat sektor, 0 % skatt

 

Att tjänstepension (enskild tjänst) inte beskattas alls känner de flesta säkerligen till vid det här laget, efter stor massmedial uppmärksamhet. Svenska politiker har på senare tid gått ut i media och förklarat att man vill ändra dessa fördelaktiga skatteregler. Många personer har därför dragit slutsatsen att en ändring är nära förestående och att skattefördelarna därmed upphör. Detta kan dock vara en förhastad slutsats.

 

Det finns, i huvudsak, tre tänkbara scenarier till framtida förändringar:

 

  1. Omförhandling av skatteavtalet Sverige-Portugal
  2. Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
  3. Portugal inför (låg) beskattning

 

 

1. Omförhandling av skatteavtal

Att omförhandla ett skatteavtal är vanligtvis en flerårig process. Dessutom krävs det att även motparten, Portugal, går med på en sådan förändring. Sveriges skatteavtal med Portugal följer OECDs s k modellavtal som fastställer att tjänstepension från privat sektor endast skall beskattas i bosättningslandet, d v s Portugal. Ur ett internationellt perspektiv är skatteavtalet med Portugal därmed förenligt med gängse norm. Om Sverige likväl lyckas omförhandla skatteavtalet med Portugal brukar ofta resultatet bli att redan utflyttade personer, som lyfter pension, får fortsätta att behålla de gamla fördelarna (d v s 0 % skatt). Detta alltså även efter det att det nya avtalet träder i kraft. Personer som flyttar till Portugal efter det datum då eventuella nya regler träder i kraft kommer, som begränsat skattskyldiga, att betala SINK-skatt med 25 % i Sverige.

 

Resultat av scenario 1:

En eventuell omförhandling kräver båda parters godkännande. En omförhandling tar sannolikt flera år att genomföra. Personer som flyttar till Portugal de kommande åren kommer, givet detta resonemang, inte att påverkas alls. Personer som avser att flytta till Portugal senare än så kommer att betala SINK-skatt, 25 %.

 

 

2. Uppsägning av skatteavtal

Sverige kan välja att säga upp skatteavtalet med Portugal. Rimligen är detta den ”sista utvägen”, om en omförhandling efter flera års försök inte lyckas. En uppsägning av skatteavtalet måste i sådant fall ske senast 30 juni ett enskilt år för att därefter träda i kraft 1 januari det påföljande året. I den händelse att Sverige saknar skatteavtal med Portugal kommer personer som redan bor i Portugal eller som flyttar till Portugal att erlägga svensk SINK-skatt, 25 %, på sina pensionsinkomster, vilket för många är en stor skillnad jämfört med sedvanliga svenska progressiva skatter om 30-62 % skatt.

 

Resultat av scenario 2:

Skatten blir 25 %, aldrig högre än så.

 

 

3. Portugal inför (låg) beskattning

Portugal har tidigare, efter diverse påtryckningar från flera länder, övervägt att införa en skatt om 5-10 % på utländska pensioner. En sådan diskussion fördes t ex i samband med att budgeten för 2018 skulle fastställas i Portugal. Någon ändring infördes inte men frågan kan aktualiseras igen. Möjligen skulle Sverige nöja sig med att Portugal beskattar pensionen, d v s Sverige avbryter sina försök att omförhandla skatteavtalet och konstaterar att Portugal beskattar inkomsterna. Om en dylik skatt införs i Portugal är det rimligt att tro, baserat på tidigare uttalanden från Portugal, att detta endast gäller för personer som flyttar till Portugal efter det att en ändring trätt i kraft, d v s personer som redan flyttat till Portugal får även fortsättningsvis 0 % skatt på sina pensionsinkomster, i enlighet med nuvarande s k NHR-regler.

 

Resultat av scenario 3:

Skatt om 5-10 % för ”nya” inflyttare till Portugal. Personer som flyttat, eller avser att flytta i närtid, påverkas inte alls.

 

 

Sammanfattning och slutsats

Av de tre scenarierna ovan är alternativ 1, omförhandling av skatteavtal, det mest långsiktigt realistiska. Men det lär ta tid. För personer som flyttar till Portugal de närmaste åren är det fullt rimligt att tro, baserat på ovan resonemang, att dessa personer inte påverkas alls. D v s dessa individers tjänstepensioner blir undantagna från skatt även framgent. Ur ett skattemässigt individualistiskt perspektiv är "worst case scenario" att det i framtiden blir 25 % skatt.

 

Slutsatsen blir därför att det även fortsättningsvis är skattemässigt fördelaktigt att flytta till Portugal.