Sök

Är det skatteflykt att flytta utomlands?

 

Varför blir skatten på min pension lägre när jag bor utomlands?

Det finns 195 länder i världen. Av alla dessa länder har Sverige bland de högsta inkomstskatterna. I princip var du än flyttar utomlands blir därmed skatten lägre. Våra svenska politiker har även beslutat att en speciell svensk skatt, SINK-skatt (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta), skall uttas på svensk pension om du väljer att bo utomlands. Denna SINK-skatt uppgår till 25 % (höjd från 20 % till 25 % från och med 1 januari 2018). Att skatten, ur ett svenskt perspektiv, är förhållandevis låg motiveras av politikerna och lagstiftarna med att den inte berättigar till några avdrag. Därtill är det enklare för Skatteverket att administrera systemet med SINK eftersom inkomsten inte är deklarationspliktig i Sverige.

 

Varför kan skatten ibland likväl bli noll, SINK-lagstiftningen till trots?

 Sverige har ingått ett stort antal skatteavtal med andra länder. Avtalen är till för att undvika dubbelbeskattning och för att hantera hur inkomsterna, och rätten att ta ut skatt, skall fördelas mellan länderna. Sveriges skatteavtal med Portugal undertecknades den 29 augusti 2002 av svenska och portugisiska politiker och i maj 2003 lämnades propositionen till Riksdagen för ett formellt godkännande av våra politiskt valda beslutsfattare. 

OECD, som bl a jämför olika länders politik och t ex är kända för skolvärldens PISA-rapporter, har utformat ett slags modellavtal för hur olika länders skatteavtal bör se ut. Detta "facit" rekommenderar att tjänstepension från privat sektor endast bör beskattas i landet där man är bosatt. Inte i landet man har flyttat från. Eftersom flertalet länder i världen väljer att följa OECD:s rekommendationer medför detta att svensk tjänstepension från privat sektor endast bör beskattas i landet där du är bosatt, inte i Sverige. Denna grundläggande princip försöker Sverige ofta frångå genom att i samband med avtalsförhandlingar med andra länder behålla beskattningsrätten i Sverige. Av de skatteavtal som Sverige har ingått, ca 90, så har ett tjugotal, vad gäller tjänstepension från privat sektor, innehåll som följer OECD:s rekommendation. I övriga avtal frångår Sverige den syn som OECD har. Att Sverige inte får beskatta tjänstepension från privat arbetsgivare, som i fallet med Portugal, är alltså gängse praxis ur ett internationellt perspektiv.

 

 Är det skatteflykt att flytta utomlands, t ex till Portugal?

Nej, inte på något vis. Sverige, såväl som andra länder, har tydliga lagar och regler att förhålla sig till inom detta område. Fri rörlighet är en av Sveriges och EU:s grundpelare. Dit hör rättigheten att bo i ett annat land.

 

Vad är skatteflykt?

 I den allmänna diskussionen används ofta begreppet "skatteflykt". Låt oss börja med ett par tankeväckande frågor:

 

  • Att urholka den svenska skattebasen när t ex svensk industri flyttar till Asien, där arbetskraftskostnaden är lägre, och Sverige därmed förlorar många arbetstillfällen och skatteinkomster, är det skatteflykt?
  • Att handla kläder, bilar, leksaker och en mängd andra varor, tillverkade utomlands, i svenska butiker, är det skatteflykt? Om vi alla enbart hade handlat svenska varor och tjänster så hade detta medfört ökad sysselsättning och därmed ökade skatteinkomster för Sverige.
  • Att handla på en taxfree-butik i samband med semesterresan till Thailand medför att Sverige missar skatteintäkter på den produkt som du annars hade köpt på Systembolaget i Sverige. Är det skatteflykt?
  • Ungefär 12 000 svenska sjuksköterskor har de senaste åren valt att säga upp sig från sina svenska anställningar för att i stället arbeta som sjuksköterskor i Norge. I stor utsträckning beroende på att de i genomsnitt tjänar 10 000 kr mer i månaden. Utbildningarna har betalats av svenska skattebetalare men skatten på deras inkomster tillfaller Norge. Är det skatteflykt?

 

Enligt svensk lag är skatteflykt t ex ett förfarande som strider mot lagstiftningens syfte. Varje land stiftar sina egna lagar för hur stor eller liten skatten skall vara. Om du t ex vill flytta utomlands och klipper banden med Sverige så får du enligt svensk lag inte behålla ett företag i Sverige. Din enda möjlighet att kunna fortsätta med någon verksamhet som utflyttad är att flytta ut ditt bolag och din verksamhet från Sverige till ett annat EU-land, vilket svensk lag tillåter. Om du sedan får inkomst från detta bolag så är det ditt nya bosättningslands regler som ligger till grund för din beskattning.

 

Den vanligaste kritiken mot s k skatteflykt är att fattiga länder är de stora förlorarna och att hela systemet bygger på olika kryphål i lagstiftningen. Portugal är ett av EU:s fattigaste länder. Genomsnittslönen är ca 11 000 kr/mån, i Sverige är motsvarande siffra ca 32 000 kr/mån. År 2009 skapade socialdemokraterna i Portugal, Partido Socialista, ett nytt skattesystem som heter NHR. Det uttalade syftet med reformen, som bl a medför att utländsk pension lågbeskattas i Portugal,  är att attrahera människor att flytta till Portugal. Förhoppningen är att dessa människor via sin konsumtion och sina bostadsköp skall komma landet Portugal till gagn genom ökad sysselsättning inom tjänstesektorn, momsintäkter, fastighetsskatter mm. Detta är inget kryphål utan tvärtom en fullt medveten strategi från politiskt håll i Portugal. Det råder en bred politisk enighet i Portugal, över blockgränserna, om att detta är bra för landet.

 

Självklart finns det människor i Sverige som har tydliga åsikter om att skatten är låg i Portugal och att en svensk som flyttar dit nästintill kan fördubbla sin pensionsbehållning. Dessa åsikter måste givetvis respekteras. Men samtidigt måste vi respektera att det sannolikt finns många människor i andra länder som har åsikter om vårt svenska system och kanske ifrågasätter våra skattenivåer. I Sverige har vi valt att ha hög skatt på arbete och pension men låg, eller ibland noll, skatt på arv/gåva, kapital, förmögenhet och fastighet. I vissa andra länder väljer man tvärtom att ha låga skatter på arbete och pension men högre skatter på fastigheter, arv, konsumtion mm.

 

Finns det fler länder som tillämpar snarlika system som Portugal?

Ja, det är vanligt att länder inför olika system för att öka attraktionskraften för inflyttande individer. Ett tydligt exempel är faktiskt Sverige som sedan många år tillbaka har "expertskatt" för högavlönade utlänningar som flyttar hit. Namnet är dock missvisande, man behöver inte vara expert, det räcker att lönen är tillräckligt hög. Märkligt nog är det väldigt få personer i Sverige som känner till detta system. Givet vissa förutsättningar (du får inte vara svensk medborgare, du får inte ha bott i Sverige de fem föregående åren, du måste ha en inkomst om minst 90 000 kr/mån etc) så undantar Sverige delar av inkomsten från skatt, det vill säga 0 % skatt på en del av lönen för dessa individer. Därtill uttas ingen arbetsgivaravgift på samma del av lönen som undantas från inkomstskatt, noll även där. Precis som i Portugal är dessa svenska fördelaktiga regler tidsbegränsade och gäller bara för utlänningar som flyttar hit.

 

Att lyfta pensionen på fem år, är det tillåtet?

När det gäller kollektivavtalad pension så är det arbetsmarknadens parter som i stor utsträckning fastställer vilka villkor som skall gälla. 

Den allmänna pensionen är livsvarig och kan tas ut tidigast från 62 års ålder. 

Pensionsförsäkringar och tjänstepensioner regleras i huvudsak i 58 kap. Inkomstskattelagen. Där fastställs att lägsta uttagsålder är 55 år och kortaste uttagstid fem år (undantag förekommer). 

I stor utsträckning kan du alltså själv styra över uttagstiden i dina tjänste- och privata pensioner. Människor tenderar att vara rationella, om skatten på pension är låg, eller t o m noll som i Portugal, väljer det stora flertalet att lyfta pensionen på kort tid. Om du i stället råkar vara bosatt i Dorotea kommun och har en hög pension så blir din marginalskatt 56 % (högst i Sverige 2020). Du väljer då sannolikt att fördela pensionen på flertalet år. Skatter påverkar människors beteende.

 

Hur säkerställer jag att min utflyttning accepteras av myndigheterna?

När vi inleder en ny kundrelation så får du som kund skriftligen intyga att du kommer att följa de lagar och regler som gäller i Sverige, såväl i samband med din utflyttning som åren i utlandet. Vi ledsagar dig under hela processen så att det blir rätt och i samband med att du pensionerar dig utomlands vänder vi oss till Skatteverket och ber myndigheten bedöma din skattemässiga situation. Till stöd för våra skriftliga yrkanden har vi olika formulär, bilagor och verifikationer. En tid efter din utflyttning erhåller du skriftligt besked från Skatteverket som fastställer att du är godkänd (förutsatt att du följer våra rekommendationer och förutsatt att du följer lagstiftningen). I samband med beslutet nedsätts även skatten på din svenska pension, i enlighet med svenska regler och internationella skatteavtal som Sverige har ingått. Besluten från Skatteverket skickas till dig, till berörda pensionsutbetalare och till oss i egenskap av ombud.

 

Varför harmoniseras inte skatterna inom EU?

Ett sätt att lösa det eventuella problemet med att det är olika skatter i olika EU-länder vore att harmonisera skatterna i EU och ha ett enda enhetligt skattesystem, d v s samma inkomstskatt oavsett vilket land du är bosatt i. Sverige brukar dock oftast värja sig mot den typen av förslag, främst beroende på att Sverige då skulle tvingas sänka inkomstskatterna kraftigt eftersom inkomstskatten i genomsnitt i EU är långt under den svenska nivån. Det svenska skattetrycket är ca 44 % (2020), vilket är tio procentenheter över OECD-snittet och tjugo procentenheter högre än USA.

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att olika EU-länder har olika regler för hur inkomster skall beskattas. Sverige, liksom övriga länder, har tydliga regelverk att förhålla sig till när man väljer att pensionera sig utomlands. Följer man dessa regler så blir beskattningen en funktion av hur respektive lands interna lagstiftning ser ut samt hur skatteavtalen mellan länderna är utformade. Givetvis måste ett land ha skatteinkomster för att kunna finansiera sin välfärd i form av skolor, vägar, sjukvård mm. Än så länge är det dock upp till varje land att själv avgöra hur den offentliga sektorn skall finansieras, vilka skatter som skall prioriteras o s v.